kopernikus_nove.gif
Od roku 2009 naša agentúra rozšírila svoju ponuku o tréningový program pre hotelový personál a hotelový manažment v spolupráci s občianskym združením Kopernikus. Tento tréningový program tvorí niekoľko modulov zameraných na rôzne aspekty komunikácie so slovenským i zahraničným hosťom.


Kopernikus – partner A&D pre akreditované vzdelávanie v SR

Občianske združenie (OZ) Kopernikus je vzdelávacia ustanovizeň, ktorá vznikla 19. januára 2004.

Popis profesionálnej orientácie

OZ Kopernikus sa zaoberá predovšetkým celoživotným vzdelávaním.

 • Tvorbou, rozvojom, ochranou, obnovou, prezentáciou celoživotných duchovných a kultúrnych hodnôt.
 • Organizovaním špeciálnych kurzov pre prípravu na profesionálnu dráhu.
 • Doplnkovým vzdelávaním detí, mládeže, dospelých a dôchodcov.
 • Organizovaním promotion akcií.
 • Zabezpečovaním komplexných foriem štúdia v spolupráci s akreditovanými pracoviskami.
 • Podporou a organizovaním vzdelávacích a kultúrnych aktivít.
 • Aktivitami zameranými na riešenie nezamestnanosti, rekvalifikáciami, vzdelávacími aktivitami.
 • Prípravou projektov pre získanie grantov.
 • Odbornou prípravou a školiteľskou činnosťou v oblasti manažmentu, marketingu, finančníctva, ekonomiky auditu, kvality, počitačovej techniky a ľudských zdrojov.
 • Prípravou, tvorbou a realizáciou výskumu v oblasti obchodu, marketingu a ľudských zdrojov.


Cieľové skupiny
 • Poslucháči vysokých škôl, absolventi vysokých škôl

 • Absolventi stredných škôl s maturitou, absolventi stredných odborných škôl s maturitou aj bez maturity

 • Absolventi základných škôl

 • Nezamestnaní, sociálne znevýhodnení občania

 • Deti a mládež, dôchodcovia

 • Lektori podnikových škôl, inštitúcií a ustanovizní

 • Vrcholoví a strední manažéri organizácií

 • Záujemcovia o komplexnú problematiku manažérstva kvality


Systém organizovania vzdelávacej činnosti v OZ Kopernikus
Vzdelávanie je zabezpečované organizovaním krátkodobých, strednodobých a dlhodobých kurzov v priestoroch OZ v Banskej Bystrici a v Poprade, alebo v prenajatých priestoroch u odberateľa (výrobné a nevýrobné inštitúcie). Odborné vedenie a lektorovanie má vždy na starosti odborný renomovaný garant a skupina lektorov.

Referencie
 • Spolupráca s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici – centrum pre celoživotné vzdelávanie pri organizácií manažérskych kurzov

 • Spolupráca s okresnými úradmi práce pri organizácii rekvalifikačných kurzov

 • Spolupráca pri organizovaní rekvalifikačných kurzov s I.U.N.E.X. s. r. o.

 • Spolupráca s Akadémiou vzdelávania

 • Spolupráca s Fakultou verejnej správy UPJŠ v Košiciach